សាន់ហេហ្រ្គេតលក់ជញ្ជាំងនិងអាហរ័ណនីហរ័ណខូអិលធីឌី

បទពិសោធន៍ផលិតកម្មរយៈពេល ៨ ឆ្នាំ

ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

Production Line 3

Production Line 2

Production Line 1

Production Line 5

Production Line 10

Production Line 8

Production Line 7

Production Line 6